طبقه بندی موضوعی

تعریف آزادی مشروط

هر جرمی كه برای بار اول به علت ارتكاب جرمی به مجازات حبس (زندان) محكوم شده باشد و نصف مجازات زندان را گذرانده باشد دادگاه می تواند با وجود شرایطی حكم آزادی فرد را بدهد به عنوان مثال اگر مجرم به دو سال حبس محكوم شده باشد و برای اولین بار باشد كه به زندان محكوم شده است می تواند بعد از گذراندن یكسال از حبس از دادگاه تقاضای آزادی خود را بنماید كه در این صورت اگر دادگاه شر ایط را فراهم ببیند حكم به آزادی مجرم می دهد.