طبقه بندی موضوعی

رعایت تخصصی پزشکی

هر پزشكی در رشته ای خاص تخصص دارد بنابراین فقط باید رد همان تخصص فعالیت كند. پزشك متخصص قلب در مورد اعصاب فعالیت كند.