طبقه بندی موضوعی

رعایت قواعد پزشکی

پزشكان با دریافت پروانه از وزارت بهداشت مشغول فعالیت می شوند. پزشكان باید قواعد و مقررات علم پزشكی و احتیاط‌های لازم را هنگام درمان بیمار به عمل آوردند هر گونه كوتاهی در رعایت این قواعد، اگر منجر به خسارت فرد بیمار یا فوت او  شود پزشك مسئول است.