طبقه بندی موضوعی

تعلیق اجرای مجازات

دادگاه می تواند در جرایمی كه مجازات آن تعزیری یا بازدارنده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بار رعایت شرایطی تعلیق كند منظور این است كه دادگاه شخص را محكوم می نماید ولی در ضمنی حكم در دادنامه اجرای حكم را تعلیق می كند. البته مدت تعلیق 2 تا 5 سال است یعنی اگر ظرف 2 سال تا 5 سال مرتكب جرم نشود دیگر حكم اجرا  نمی شود و دیگر جزء سابقه او محسوب نمی شود.