طبقه بندی موضوعی

افراد متولد ازمادر ایرانی

گفتیم كه اگر پدر فردی ایرانی باشد ، آن فرد ایرانی محسوب می شود . اما اگر مادر فردی ایرانی باشد و پدر او خارجی ، تكلیف چیست؟ در این خصوص چند فرض پیش می آید:

1- مادر فرد در ایران متولد شده باشد: دراین صورت این فرد هم خودش ایرانی محسوب می شود به شرط آنكه در ایران متولد شده باشد.

2- مادر فرد در خارج متولد شده باشد: اگر فردی درایران متولد شود و مادر او ایرانی باشد كه در خارج متولد شده باشد ، تا سال 85 چنین فردی ایرانی محسوب نمی شد . اما در اصلاحاتی كه در مرداد 1385 به تصویب مجلس رسید، چنین افرادی هم ایرانی محسوب می شوند .

فرضهای مختلف تابعیت فرزند:

1- پدر ایرانی باشد: ( مادر چه ایرانی باشد و چه خارجی ) فرزند در هر صورت ایرانی محسوب می شود ، چه در ایران متولد شود وچه در خارج از ایران .

2- پدر خارجی باشد: (الف- مادر ایرانی باشد. ب- مادر خارجی باشد.)

2-الف- مادر ایرانی باشد: چه مادر متولد ایران باشد و چه خارج از ایران در این صورت محل تولد فرزند تعیین كننده است .  ( اگر فرزند متولد ایران باشد، ایرانی و اگر متولد خارج باشد، خارجی محسوب می شود .)

2- ب- مادر خارجی باشد: اگر مادر متولد خارج باشد فرزند در هر صورت خارجی به حساب می آید ، اما اگر مادر متولد ایران باشد در این صورت محل تولد فرزند تعیین كننده است .( اگر فرزند متولد ایران باشد، ایرانی و اگر متولد خارج باشد، خارجی محسوب می شود .)

3- مادر خارجی باشد و پدر نیز خارجی باشد: در این صورت اگر پدر متولد خارج باشد در هر صورت فرزند خارجی به حساب می آید ، اما اگر پدر متولد ایران باشد در این صورت محل تولد فرزند تعیین كننده است .( اگر فرزند متولد ایران باشد، ایرانی و اگر متولد خارج باشد، خارجی محسوب می شود .)