طبقه بندی موضوعی

انواع مجازات

پنج دسته مجازاتی كه در قانون به آن اشاره شده است عبارتست از:

الف: حدود: به مجازاتی گفته می شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است. حدودی كه در قانون نامبرده شده است 8 مورد است: 1- حد زنا كه مجازات آن ممكن است صد ضربه شلاق یا رجم (سنگسار) یا قتل (اعدام) باشد. 2-لواط(عمل جنسی بین دو مرد) كه مجازات آن قتل است و به چهار صورت انجام می گیرد: الف- انداختن از كوه ب- آتش زدن ج- زدن سر با شمشیر د- خراب كردن دیوار روی مجرم. 3- شرب خمر كه 80 ضربه شلاق مجازات آن است. 4- قوادی(جمع كردن بین یك مرد و زن). 5- قذف(نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری) كه مجازات آن هشتاد ضربه شلاق است. 6- مساحقه (عمل جنسی بین دو زن) كه مجازات آن صد ضربه شلاق است  7- حد سرقت 8- حد محاربه (قیام بر ضد حكومت اسلامی) یا افساد فی الارض كه مجازات سرقت و محاربه به 4 نوع می باشد.

ب) قصاص، كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. مانند قصاص نفس كه در قتل عمد اجرا می شود یا قصاص عضو كه درجرح یا قطع عضو انجام می شود. مثلاً اگر كسی عمداً دست دیگری را قطع كند دست او را قصاص می كنند یعنی با همان اندازه دست او را قطع می كنند.

ج)  دیه: مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. مثلاً اگر كسی چشم دیگری را كور كند طرف مقابل می تواند از او دیه دریافت كند كه دیه آن اگر یك چشم باشد نصف دیه انسان كامل و اگر دو چشم باشد دیه كامل باید پرداخت شود.

د) تعزیر: عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم (قاضی) واگذار شده است كه ممكن است حبس، جزای نقدی یا شلاق باشد.

و) مجازات بازدارنده: عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می گردد و از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل كسب لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره......