طبقه بندی موضوعی

اجازه اشتغال و كار

قیم می تواند به محجور اجازه كار كردن بدهد. در این صورت محجور می تواند برای انجام كارهای مربوط به شغل قرار داد منعقد كند. در این صورت، محجور می تواند با نظارت قیم پول حاصل از اشتغال خود را مصرف كند.