طبقه بندی موضوعی

اداره موقوفه ای كه متولی نداشته باشد

   - اگر موقوفه از همان ابتدا فاقد متولی باشد یا این كه متولی داشته باشد و بعد متولی آن فوت شود یا در اثر كم كاری و خیانت و علل دیگر عزل شود، موقوفه را «مجهول التولیه» می گویند. در این موارد اداره اوقاف و امور خیریه یا شهر محلی كه مال موقوفه در آن واقع است اداره موقوفه را بر عهده می گیرد.

   - موقوفاتی كه بدون متولی باشد چه وقف عام باشد چه وقف خاص، اداره آن بر عهده اداره اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

حق الزحمه اداره اوقاف :

-    اگر در وقفنامه میزان حق الزحمه متولی تعیین شده باشد، همان مبلغ به اداره اوقاف بابت اداره كردن موقوفه تعلق می گیرد.

اگر در وقفنامه حق الزحمه تعیین نشده باشد، سازمان یا اداره اوقاف مستحق اجرت المثل می باشد.