طبقه بندی موضوعی

موارد پرداخت دیه

دیه به خاطر كشتن انسان دیگر پرداخت می شود یا به خاطر ایجاد زخم و جراحت در بدن كسی یا شكستن عضوی از اعضای او یا از بین بردن یكی از حواس انسان.