طبقه بندی موضوعی

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در سال 1370 و1375 به تصویب رسید كه در این قانون انواع جرایم و مجازات تعیین شده است. به غیر از قانون مجازات اسلامی قوانین دیگری نیز وجود دارند كه در آنها انواع جرایم و مجازاتهایدیگر وجود دارند مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء اختلاس و كلاهبرداری، قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون صدور چك بلامحل و قوانین دیگر ...