طبقه بندی موضوعی

نیروی انتظامی

نیروی انتظامی وظیفه تامین نظم و امنیت  در شهرها را بر عهده دارد. هم چنین به عنوان ضابط قوه قضائیه، به دستور و حكم دادگاه هر دادسرا در پی تعقیب دستگیری متهمان و مجرمان می رود.

در این ماموریت ها، نیروی انتظامی (ماموران كلانتری ها) زیر نظر قوه قضائیه و به ویژه قاضی پرونده انجام وظیفه می كنند. گاهی در اثر تیراندازی ماموران پلیس به سوی متهمان و مجرمان فراری، عابری بی گناه مورد اصابت قرار می گیرد و دچار جراحت یا حتی فوت می شود. اگر مامور پلیس قواعد و مقررات مربوط به تیر اندازی را رعایت كرده باشد و تصادفاً تیر او به عابر بی گناه اصابت كند پرداخت خسارت و دیه فرد بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

اما اگر رعایت قواعد نشده باشد، خود مامور مسوول خواهد بود. اگر در تیراندازی به خود فرد متهم یا مجرم فراری برای دستگیری او، رعایت قواعدی مانند (هشدار با صدای بلند، تیرهوایی، تیراندازی كمر به پایین و تیراندازی كمر به بالا) را رعایت نشود، مامور مربوط مسوول خواهد بود.