طبقه بندی موضوعی

اظطرار (ضرورت)

طبق قانون اگر مجرم به خاطر حوادثی مانند سیل و طوفان یا آتش سوزی برای حفظ جان و مال خود یا فرد دیگری مرتكب جرم شود به شرط آنكه حوادث را خودش عمداً ایجاد نكرده باشد هر عملی كه برای حفظ مال یا جان خود یا دیگری انجام داده است جرم محسوب نمی شود در این مورد نیز فرد مسئوول خسارات وارده می باشد ولی مجازات نمی گردد. مثلا به خاطر آتش سوزی که در خانه ایجاد کرده است برای نجات خود درب همسایه را به منظور فرار تخریب کند.