طبقه بندی موضوعی

كوتاهی و كم كاری متولی

اگر متولی یا ناظر در مورد نگهداری و اداره موقوفه كوتاهی كند، با شكایت اداره اوقاف یا موقوف علیه با حكم دادگاه معزول یا ممنوع المداخله می شود یا یك نفر به عنوان امین تعیین می شود كه بر كار متولی نظارت كامل داشته باشد.