طبقه بندی موضوعی

بازگشت به تابعیت ایران

ایرانیانی كه ترك تابعیت كرده اند اگر بخواهند به تابعیت ایران برگردند به محض درخواست تابعیت ایران پذیرفته می شوند مگر اینكه دولت ایران بازگشت آنها را به صلاح نداند .