طبقه بندی موضوعی

تابعیت زن ایرانی دارای شوهر خارجی

- زن ایرانی كه به ازدواج یك فرد خارجی در می آید، علی الاصول به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند و تابعیت شوهرش به او تحمیل نمی شود اما اگر قانون كشور شوهر او تابعیت شوهر را بر زن تحمیل كند ، زن ایرانی هم تبعه خارج محسوب    می شود .

- اگر این زن از شوهر خود جدا شود یا شوهرش فوت شود ، این زن می تواند به صرف تنظیم یك درخواست به همراه گواهی فوت شوهر یا گواهی طلاق ، به تابعیت ایرانی خود برگردد و از همه حقوق ایرانی خود برخوردار شود .

- زن ایرانی كه در اثر ازدواج ، تبعه خارج محسوب می شود ، حق داشتن اموال غیرمنقول ( خانه ، زمین و ...) را ندارد ( با تشخیص كمیسیون وزارت خانه های اطلاعات و كشور) .