طبقه بندی موضوعی

مجازات ربا

هم ربا دهنده و هم ربا گیرنده و هم كسی كه واسطه بین ربا گیرنده و ربا دهنده بوده است به حبس از شش مه تا سه سال و 74 ضربه شلاق و معادل مال مورد ربا به جزای نقدی محكوم میشود. مال اضافی نیز به صاحب مال برگردانده میشود.

نكته اول: توافق بین دو نفر یا چند نفر  تحت هر قراردادی كه باشد و شرط اضافی شده باشد جرم ربا است مثلا قرارداد بیع باشد قرض یا صلح باشد و مانند اینها.

نكته دوم : اگر پرداخت اضافی و معامله عددی باشد شرط اضافی شود ربا نیست برای مثال اگر كسی 10 نان قرض دهد و 123 نان بگیرد جرم ربا نیست چرا كه نان را با تعداد اندازه گیری می كنند نه با وزن و كیل(پیمانه).

نكته سوم: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در پرداخت مال اضافی مضطر بوده از مجازات معاف می شود. برای مثال فرزند او مریض بوده و راهی جز گرفتن پول از انسان ربا خوار نداشته است و مجبور بوده در عوض پولی كه می گیرد به اضافه پس دهد.

نكته چهارم: رضایت ربا دهنده تاثیری در تخفیف جرم ندارد.

نكته پنجم: اگر قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود مشمول ربا ینست و نیز اگر مسلمان از كافر ربا بگیرد ربا محسوب نمی شود.