طبقه بندی موضوعی

پرداخت دیه در مورد جراحت ها و شكستگی ها

اگر كسی عمداً به بدن دیگری آسیبی وارد كند و موجب نقص عضو یا شكستگی عضوی از بدن او شود، جانی به قصاص محكوم می شود. یعنی به همان اندازه آسیبی كه وارد كرده در مورد خود او اجرا خواهد شد. (مثلاً اگر انگشت دست فردی را عمداً قطع كند، انگشت خود او قطع خواهد شد. به این امر (قصاص عضو) می گویند. اما اگر فرد آسیب دیده از قصاص گذشت كند، باید دیه عضو آسیب دیده را به فرد مصدوم بدهد.

هم چنین اگر ایراد صدمه و نقص عضو غیر ارادی و غیر عمدی باشد، باید دیه آن عضو پرداخت شود.