طبقه بندی موضوعی

روشهای كسب تابعیت

به طور كلی در جهان ، افراد از دو روش تابعیت یك كشور را بدست می آورند: تابعیت از طریق سیستم خون و تابعیت از طریق سیستم خاك.

1- سیستم خون: در این روش تابعیت از طریق نسب خانوادگی به فرد تحمیل می شود ، یعنی اگر پدر و مادر تبعه یك كشور باشند، فرزند آنها هم تبعه آن كشور می شود.

2- سیستم خاك: یعنی اینكه طفل در هر كشوری كه متولد شود ، تبعه همان كشور محسوب می شود .