طبقه بندی موضوعی

مجازات چیست

  وقتی فرد (مجرم) مرتكب جرم می شود در مقابل جرمی كه انجام می دهد سزا وكیفر می بیند كه به آن مجازات گویند به عبارت دیگر عكس العمل جامعه در مقابل جرمی كه مجرم انجام داده است مجازات است.