طبقه بندی موضوعی

مجازات سرقت حدی

اگر سارق مرتكب سرقت حدی شود و شرایط سرقت حدی فراهم باشد سارق اگر برای اولین بار مرتكب این نوع سرقت شود چهار انگشت دست راست او از انتهای آن به طوری كه انگشت شست و كف دست او باقی بماند .

اگر برای بار دوم مرتكب این نوع سرقت شود و برای بار اول مجازات شده باشد برای بار دوم پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند قطع می شود.

اگر سارق برای بار اول و بار دوم دست و پای او قطع شود و برای بار سوم مرتكب سرقت حدی شود به حبس ابد محكوم می شود و اگر برای بار چهارم حتی داخل زندان هم مرتكب سرقت حدی شود به اعدام محكوم می شود. بنابراین مجازات سرقت حدی به ترتیب قطع دست، قطع پا، حبس ابد و اعدام می باشد، كه توضیح آن داده شد.