طبقه بندی موضوعی

دادگاه صالح برای امور راجع به قیم

طبق قانون رسیدگی به امور مربوط به تعیین قیم و عزل قیم و صدور حكم حجر و رفع حجر در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. بنابراین در اینگونه موارد باید به دادگاهی رجوع كرد كه در محل اقامت فرد محتاج به قیم وجود دارد.