طبقه بندی موضوعی

دادگاه صالح برای تعیین قیم

   - طبق قانون، تعیین قیم و تعویض او در دادگاهی انجام می گیرد كه شخص محتاج به قیم (دیوانه و سفیه و كودك) در شهر محل آن دادگاه اقامت و سكونت دارند.

   - اگر فرد محتاج به قیم در خارج اقامت یا سكونت دارد، مامور كنسولی و سیاسی ایران در آن كشور به طور موقت اقدام به نصب قیم می كند، ولی باید به تایید دادگاه شهر تهران برسد. اگر تصمیم مامور كنسولی مورد تایید دادگاه تهران قرار نگرفت، دادگاه تهران شخصا اقدام به تعیین قیم می كند.

   - اگر فرد محتاج به قیم اقامتگاه معینی نداشته باشد، دادگاه شهری كه وی در آن جا یافت شده صالح به رسیدگی برای تعیین قیم می باشد.