طبقه بندی موضوعی

تقاضای تعیین امین

 - هدف از تعیین امین برای غایب این است كه اموال او بلا مصرف نماند و حیف و میل نشود و اداره آن برعهده یك فرد قابل اعتماد و امانت دار قرار گیرد.

          - كسانی كه می توانند تقاضای تعیین امین كنند عبارتند از: وراث

          - وراث غایب مفقود الاثر(بر فرض كه فوت كرده باشد، كسانی كه وارث محسوب می شوند).

          - طلب كاران غایب: این افراد برای محفوظ ماندن اموال غایب و امكان وصول طلبشان می توانند تقاضای تعیین امین كنند.

          - دادستان