طبقه بندی موضوعی

اعتراض اشخاص ثالث به رای دادگاه در امور حسبی

اگر رای كه دادگاه در امور حسبی صادر می كند به حقوق اشخاص ثالث ضرر برساند، این اشخاص می توانند به رای دادگاه اعتراض كنند.