طبقه بندی موضوعی

مجازات محاربه

مجازات محاربه و افساد فی الارض یكی از چهار مورد زیر است:

الف- اعدام

ب- مصلوب كردن

ج- قطع دست راست و پای چپ

د- تبعید به مدت حداقل یك سال

انتخاب نوع مجازات در اختیار قاضی دادگاه می باشد