طبقه بندی موضوعی

درخواست مهر و موم تركه

اگر یكی از اقوام فرد محجور فوت شود (كه محجور از او ارث می برد) قیم باید از دادگاه درخواست مهر و موم  تركه او را بنماید تا بدین وسیله با مهر و موم تركه اموال مورث(كسی كه فوت كرده) محفوظ بماند و حیف و میل نشود.