طبقه بندی موضوعی

ممنوعیت صلح و سازش دعاوی

اگر بین فرد محتاج به قیم و شخص دیگری دعوایی مطرح باشد(مثل اختلافات مالی یا ملكی و...) قیم نمی تواند این دعوا و اختلاف را به صلح و سازش ختم كند مگر این كه دادستان اجازه بدهد.