طبقه بندی موضوعی

ممنوعیت اخذ وام و قرض

قیم نمی تواند بدون ضرورت برای محجور اقدام به اخذ وام از بانك یا قرض از اشخاص دیگر كند. در صورتی كه نیاز به این كار باشد، باید با اجازه دادستان باشد.