طبقه بندی موضوعی

نگهداری پول های محجور در بانك

قیم مكلف است كه پول ها و وجوه نقدی غیر مورد نیاز محجور را در حسابهای بانكی پس انداز كه سود آور باشد بگذارد. اگر به این تكلیف عمل نكند، مسوول ضرر است و باید بر طبق نرخ های رسمی، سود پول های محجور را بپردازد.