طبقه بندی موضوعی

مسئولیت شهادت و قسم دروغ

-گاهی دادگاهها برای رسیدن به حقیقت یك ماجرای حقوقی یا جنایی ازشهودتحقیق می كنند یاطرف دعوا را قسم می دهند. شهود سوگند می خورند كه حقیقت را بگویند. و با توجه به شهادت آنها یا قسم طرف دعوا حكم صادر می شود. مثلا این شهادت گاهی موجب میشود مجرم اعدام شود یا به حبس شلاق محكوم شود یا مال كسی از او گرفته شود یاخانه و ملك كسی خراب شود.

-اگر شهود به دروغ شهادت بدهند یا مدعی قسم دروغ ادا كند و بعداً دروغ بودن شهادت ثابت شود یا دروغ بودن ادعای قسم خورنده ثابت شود علاوه بر این كه شهود مجازات میشوند باید خسارتهای طرف بی گناه راهم بپردازند.

-مجازات شهادت دروغ از سه ماه یك روز حبس تا 2 سال حبس یا جزای نقدی از 150 هزار تومان تا یك میلیون و 200 هزار تومان می باشد.

- مجازات قسم دروغ 6 تا 2 سال حبس می باشد.

نكته:

اگر در دعوایی جنایی، شهود شهادت دروغ بدهند كه فلان قاتل است و آن فرد متهم با توجه به شهادت شهود اعدام شود و سپس دروغ بودن شهادت و بی گناهی قاتل اعدام شده ثابت شود، آن شهود به اعدام محكوم می شوند چون باعث مرگ یك انسان بی گناه شده‌اند و باید مكافات آنرا بكشند.

بنابراین باید به خاطر جنبه اخروی و گناه بودن و هم چنین جلوگیری از تضییع حق و مجازات این دنیا از قسم دروغ و شهادت دروغ اجتناب و خودداری كرد.