طبقه بندی موضوعی

تصادفات رانندگی

هر ساله در كشور ما تصادفات رانندگی فراوانی رخ می دهد كه این امر منجر به كشتار بیش از 20 هزار نفر در سال می گردد و خسارتهای مادی و بدنی و جسمی فراوانی نیز به بار می آورد بسیاری از دعاوی مطرح در دادگستری های كشور به تصادفات رانندگی و خسارتهای ناشی از آن مربوط می شود.