طبقه بندی موضوعی

مسئولیت مهندسان و معماران

مهندسان و معماران باید اصول و ضوابط شهرسازی را رعایت كنند. به ویژه بخش ساختمان سازان مهندسان ناظر و مهندسان محاسب باید همه قواعد و مقررات را رعایت كنند و از شروع عملیات ساختمانی نكات ایمنی و فنی را به مالك گوشزد كنند و تخلفات مالك را به شهرداری گزارش دهند.

در صورت عدم رعایت ضوابط فنی و مقررات شهرسازی ، استحكام بنا تامین نخواهد شد و ممكن است با كوچك ترین لرزش ساختمان فرو ریزد یا ترك بردارد، در این صورت مهندس ناظر و معمار كه رعایت مقررات فوق را نكرده باشد طبق قوانین مسوول خسارات مالك است.