طبقه بندی موضوعی

مسئولیت کارفرما در قبال کارگر

- طبق قانون كار، كارفرما باید تدابیر و احتیاط های لازم را برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در محل كارهای به عمل آورد و ضوابط فنی و بهداشتی را رعایت كند. اگر به این تكالیف عمل كرده باشد و حادثه ای رخ دهد و كارگری زخمی شود، كارفرما مسوولیت كیفری ندارد و مجرم نخواهد بود. اما در غیر این صورت (یعنی در صورت كوتاهی در رعایت احتیاط و ضوابط فنی و بهداشتی و جوانب ایمنی) علاوه بر این كه باید همه خسارتهای كارگر مصدوم را بپردازد از جهت كیفری هم مجرم است و به مجازات محكوم می شود.

به محض وقوع حادثه در محل كار كارفرما باید فرم گزارش حادثه را تنظیم و ظرف سه روز از تاریخ حادثه به اداره كار محل وقوع كارگاه تحویل دهد.

-       هم چنین طبق قانون مسوولیت مدنی، اگر كارگر در حین وظیفه برای كارفرما، مرتكب خسارت شود، كارفرما در مقابل فرد خسارت دیده ضامن است. اگر كارگر خود تقصیر و بی احتیاطی كرده باشد، كارفرما می تواند خساراتی را كه به خسارت دیده پرداخته، از كارگر مقصر بگیرد. به این دلیل، كارفرمایان باید كارگران خود را در مقابل خساراتی كه به اشخاص دیگر وارد می آورند، بیمه كنند.