طبقه بندی موضوعی

اختیارات و وظایف امین

امینی كه برای جنین تعیین می شود باید امور زیر را انجام دهد:

الف- درخواست مهر و موم تركه:

اگر یكی از اقوام جنین فوت شده باشد و جنین از او ارث می برد،‌امین باید از دادگاه تقاضای مهر و موم تركه را بنماید.

ب- درخواست تقسیم تركه:

امین می تواند تقاضای تقسیم اموال متوفی را بنماید. در این صورت سهم جنین به امین سپرده می شود تا موقعی كه جنین به دنیا آید.