طبقه بندی موضوعی

اختیارات امین

تعیین امین برای افراد مسن، چون به درخواست خود این افراد بوده است، مانع از این نمی شود كه فرد مسن خود در اموالش تصرف كند. بنابراین امین حق ندارد مانع این تصرفات شود. در واقع امینی كه برای اداره اموال فرد تعیین می شود، حكم وكیل را دارد و اختیارات او تابع اراده خود فرد مسن می باشد.