طبقه بندی موضوعی

كلاهبرداری

: هر كس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد و از این راه اموال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب می شود. كه مجازات آن حبس از یك تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه از راه كلاهبرداری اخذ كرده است محكوم می شود.

نكته: در صورتیكه مجرم خود را غیر واقع به عنوان مامورین دولتی یا خدمات عمومی (مانند شهرداری) معرفی نموده باشد یا آنكه با تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع عمومی و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی كلاهبرداری كرده باشد با اینكه مجرم از مامورین دولتی با خدمات عمومی (مانند شهر داری ) باشد علاوه بر رد مال به صاحبش شدیدتر مجازات می شود یعنی از 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است. باید توجه كرد كه در این جرم؛ مجرم با استفاده از عملیات متقلبانه طوری اعتماد زیان دیده را جلب می نماید كه زیان دیده با دست خود اموال را در اختیار كلاهبردار قرار می دهد. مثلا شخصی با عملیات متقلبانه و با ارائه كارت سرهنگی نظام وظیفه می تواند معافیت از سربازی را فراهم كند و شخص تحت تاثیر این القائات مبلغی را در اختیار او جهت دریافت كارت معافیت قرار می دهد.