طبقه بندی موضوعی

چه كسی باید نفقه فرزند را بدهد ؟

بر طبق دین اسلام و قانون مدنی ایران ، اگر فرزندان دارای اموالی از خود نباشند و درآمدی نداشته باشند ، پدر باید نفقه آنها را بدهد . اما اگر فرزندان خود دارای درآمد كافی باشند ، پدر نفقه آنها را از مال خود آنها خواند داد