طبقه بندی موضوعی

پشیمانی زن و شوهر

اگر به علت مشكلاتی كه فرزند خوانده ایجاد كند . زن و شوهر بخواهند كودك را به شیرخوارگاه یا موسسه خیریه برگردانند ، با مراجعه به دادگاه این تقاضا را مطرح می كنند و از این تاریخ ، ارتباط آنها با كودك قطع می شود