طبقه بندی موضوعی

پرسش و پاسخ - مهریه

1- مهر یا مهریه یا صداق چیست ؟

مهر یا مهریه یا صداق ، تعهد مالی است كه شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج ، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مكلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج ، هر لحظه كه زن مطالبه كند ، آن را بپردازد .

2- مهر المسی چیست ؟

مهر المسی به مهریه ای اطلاق می شود كه میزان آن تعیین شده باشد .

3- مهر المثل چیست و چگونه معین می شود ؟

- اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد ، به زوجه مهر المثل تعلق خواهد گرفت .

- برای تعیین مهر المثل ، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او ، یا میانگین مهریه نزدیكان وی در نظر گرفته می شود .

4- مهر المتعه چگونه معین می شود ؟

مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود .

5- مهر الزاما باید وجه نقد باشد ؟

به موجب قانون مدنی ایران ، هر چیزی كه مالیت داشته باشد و قابل تملك باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد ، مثل : وجه نقد ، طلا ، نقره ، زمین ، خانه ، اتومبیل و غیره . در صورتی كه مهریه مال غیر منقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن ، به زوجه انتقال یابد .

6- اگر در عقد  ازدواج مهر  تعیین   نشده  باشد  چه  می شود ؟

اگر در قرارداد مهر ذكر نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد ، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند . اما اگر در پیش از توافق در مورد مهریه ، بین آنها نزدیكی واقع شود ، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه نماید .

7- اگر در عقد مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی جدا شوند ، زن مستحق مهریه است ؟

هر گاه در هنگام ایجاد عقد ، مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی از یكدیگر جدا شوند ، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد .

8- هر گاه مهریه معین شده باشد ( مهر المسی ) و زن و شوهر پیش از نزدیكی از هم جدا شوند زن مستحق چه مقدار از مهریه خواهد بود ؟

زوجه فقط می تواند نیمی از مهرالمسی را مطالبه كند .

9- تعدیل مهریه چیست ؟

در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود .

10- زنان ایرانی كه در خارج از كشور و بر طبق مقررات كشور محل سكونتشان از  شوهر  ایرانی خود  جدا   می شوند می توانند در ایران مهریه مطالبه كنند ؟

آری می توانند ، در صورتی كه آن را به وجه ملزمی بذل نكرده باشند .

11- آیا زن می تواند توقیف اموال شوهر خود در خارج از كشور را بابت مهریه از دادگاه ایران بخواهد ؟

پاسخ از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات كشور خارجی ، رابطه متقابل و تصمیم دادگاه خارجی منوط است .

12- آیا زوجه می تواند در مقام مطالبه مهریه درخواست ممنوعیت خروج شوهرش را از ایران بنماید ؟

آری میتواند درخواست ممنوعیت خروج شوهرش را از مرجعی كه مهریه را مطالبه كرده است ، بنماید .