طبقه بندی موضوعی

پرسش و پاسخ - ارث زن شوهر

 در صورت فوت زن، همسر او چگونه ارث می برد؟

ضمن توجه به این كه زوجین فقط در ازدواج دایم از یكدیگر ارث می برند، اگر زن فوت كند و فرزند نداشته باشد، نصــف اموال او به شوهرش می رسد و در صـورتی كه فرزند داشته باشد، سهم شوهر، یك چهــارم از اموال زن می باشد. هرگاه زن هیچ وارث دیـگری نداشته باشد تمــام امــوال او به شوهر خواهد رسید

2
 در صورت فوت شوهر، همسر او چگونه ارث می برد؟

هرگاه متوفی فرزند نداشته باشد زن، قیمت یك چهارم از اموال منقول، ساختمان و درخت را به ارث می برد و در صورتی كه فرزند داشته باشد این نسبت به یك هشتم تقلیل پیدا خواهد كرد3
وضعیت ارث در صورت جدایی و پیش از انقضای مدت عدّه چگونه است؟  

هرگاه زن و شوهر با طلاق رجعی از یكدیگر جدا شوند، هر یك از آنها پیش از پایان عدّه فوت كند، دیگری از متوفی ارث می برد ولی اگر فوت یكی ازآنها بعد از انقضای مدت عدّه باشد از یكدیگر ارث نمی برند. به طور كلی در طلایق باین كه حق رجوع وجود ندارد، از یكدیگر ارث نخواهند برد

4
 اگر شوهر مریض باشد و در حال بیماری زن خود را طلاق دهد، آیا زن از او ارث می برد؟

در چنین صورتی، هرگاه مرد ظرف یك سال از زمان طلاق به دلیل همان مرض بمیـرد، زن از او ارث می برد، حتی اگر طلاق باین باشد، بدین شرط كه زن پس از طلاق، ازدواج نكرده باشد