طبقه بندی موضوعی

پدر فقیر و نفقه فرزندان

پدر در صورتی مجبور به تامین هزینه فرزندان است كه خود دارای درآمد باشد و بتواند مخارج خود و همسرش را تامین كند . بنابراین اگر پدری به علت بیكاری یا از كارافتادگی دارای درآمد كافی نباشد ، مجبور به تامین هزینه و مخارج فرزندان نخواهد بود . در اینصورت سایر اقوام پدری ( پدربزرگ پدری ) و در مراحل بعد ( مادر و اجداد مادری ) باید نفقه فرزندان پدر فقیر را پرداخت كنند