طبقه بندی موضوعی

نپرداختن مهریه

اگر

اگر شوهر از پرداخت مهریه زن خودداری كند ، زن می تواند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه كند و درخواست وصول مهریه خود را از اموال شوهر بنماید . دادگاه یا اجرای ثبت با توقیف اموال شوهر  مهریه زن را به او خواهد پرداخت