طبقه بندی موضوعی

نصف شدن مهریه

در دو

در دو مورد زن فقط حق دارد نصف مهریه اش را مطالبه كند . این دو مورد عبارتند از

الف – موقعی كه زن و شوهر بدون رابطه جنسی از هم طلاق گیرند .

ب – اگر ازدواج به علت ناتوانی جنسی مرد ، از سوی زن به هم بخورد