طبقه بندی موضوعی

مهریه به نرخ روز

اگر مهریه پول رایج ایران باشد ، و از زمان ازدواج چند سالی بگذرد ، مهریه به نرخ روز تعیین و پرداخت می شود . این مبلغ با توجه به نرخ تورم كه از سوی بانك مركزی تعیین می شود ، محاسبه و به زن پرداخت خواهد شد