طبقه بندی موضوعی

مقدار نفقه

مقدار

مقدار نفقه با توجه به وضعیت زن تعیین می شود . بنابراین اگر زن از خانواده ثروتمندی باشد ، مقدار نفقه او بیشتر از زنی است كه از خانواده متوسط است . اگر زن عادت به داشتن خدمتكار داشته باشد ، شوهر باید برای او خدمتكاری بگیرد

.