طبقه بندی موضوعی

مقدار مهریه

در تعیین مهریه ، حداقل و حداكثری وجود ندارد . بنابراین می توان از یك ریال تا میلیاردها ریال به عنوان مهریه تعیین نمود . با وجود این شوهر باید در حدود توانایی مال خود مهریه تعیین نماید تا در آینده با مشكل مواجه نشود