طبقه بندی موضوعی

مصادیق فریب

مثل اینكه مرد به دروغ خود را مهندس ، پزشك ، وكیل ، قاضی و ... معرفی كند یا ادعا كند كه فلان مقدار درآمد دارد و .... ، یا زن ادعا كند كه باكره است در حالی كه چنین نباشد