طبقه بندی موضوعی

مراجعه به دادگاه

طبق قانون زن و شوهری كه دارای فرزند نمی شوند ، باید به مجتمع قضایی محل سكونت خود مراجعه كنند و درخواست خود را به آن مرجع بدهند . دادگاه آنها را به شیرخوارگاه یا یكی از موسساتی كه كودكان بی سرپرست را نگهداری می كنند معرفی می نماید و به حكم دادگاه كودك به مدت 6 ماه به زن و شوهر سپرده می شود . این دوره آزمایشی است . اگر در این مدت مشكلی پیدا نشد ، دادگاه حكم فرزندخواندگی صادر می كند