طبقه بندی موضوعی

مراجعه به دادگاه برای طلاق ضروری است

هیچ طلاقی بدون مراجعه به دادگاه و صدور حكم دادگاه قابل اجرا نمی باشد . و دفاتر طلاق حق ثبت طلاقی را كه بدون حكم دادگاه واقع شده را ندارند و تخلف از این امر موجب می شود  سر دفتر طلاق برای همیشه از حق سردفتری محروم شود