طبقه بندی موضوعی

قانون فرزند خواندگی

در ایران

در ایران قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد . بر طبق این قانون زن و شوهر ساكن ایران می توانند با مراجعه به دادگاه طفلی را به فرزندی قبول كنند